Start Aktualności Walne Zebranie Czonkw udzielio absolutorium Zarzdowi

PostHeaderIcon

W dniu 10 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyo si Walne Zebranie Czonkw Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?. W obradach uczestniczyo 28 czonkw Stowarzyszenia, ktrym przewodniczy p. Zbigniew Kamiski Starosta Ostrowski.

Porzdek obrad Zebrania uwzgldnia podjcie uchway w sprawie przyjcia sprawozdania z dziaalnoci Zarzdu w 2015 roku oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dziaalnoci Zarzdu w ubiegym roku, ktre przedstawia Prezes Zarzdu p. Adriana Rukat.

Absolutorium udzielono Zarzdowi Stowarzyszenia jednogonie.

Ponadto Walne Zebranie Czonkw obradowao nad podjciem uchway zmieniajcej w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady i uchway zmieniajcej w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno (LSR) na lata 2014-2020 dla Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Uchwaa zmieniajca Regulamin Rady uwzgldniaa wprowadzenie do kart oceny operacji wedug lokalnych kryteriw wyboru, kryterium uwzgldniajcego preferencje dla operacji realizowanych w miejscowociach zamieszkaych przez mniej ni 5 tys. mieszkacw. Natomiast zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczyy Planu dziaania (tabela nr 28 w LSR) oraz poziomu dofinansowania dla Przedsiwzi P.3 i P.4 tj.: 23.000 z na ?Wsparcie dla wydarze edukacyjnych, kulturalnych, sportowo- turystyczno-rekreacyjnych i promujcych dziedzictwo lokalne w tym historyczne? oraz 173.500 z na ?Wsparcie dla rozwoju infrastruktury spoecznej i drogowej?.