W dniu 25 listopada br. wsplnie z Orodkiem Wsparcia Ekonomii Spoecznej w Ostroce, realizujcym projekt pn.: ?Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Spoecznej w subregionie ostrockim? zorganizowalimy spotkanie informacyjne pn.: ?Ekonomia Spoeczna Twoj Szans?. Spotkanie odbyo si w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, a uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarzdowych, spdzielni socjalnych oraz waciciele gospodarstw agroturystycznych.

Spotkanie prowadzia p. Katarzyna Kolicka-Sauleniene ? animator projektu, ktra przybliya uczestnikom cel i zadania projektu.

Projekt realizowany w ramach funkcjonowania mOWES (Mazowieckiego Orodka Wsparcia Ekonomii Spoecznej), prowadzony w partnerstwie z Krajowym Ruchem Ekologiczno-Spoecznym, skierowany jest do osb w trudnej sytuacji yciowej, znacznie oddalonych od rynku pracy, a take do podmiotw i otoczenia sektora ekonomii spoecznej z subregionu ostrockiego (powiaty: ostrocki, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski, m. Ostroka).

Jego gwnym celem jest stworzenie 60 miejsc pracy w nowozakadanych i istniejcych przedsibiorstwach spoecznych, a take pomoc w rozpoczciu dziaalnoci odpatnej poytku publicznego lub dziaalnoci gospodarczej przez minimum 12 organizacji z subregionu. W ramach usug wspierajcych rozwj ekonomii spoecznej obok pomocy finansowej oferuje szkolenia, doradztwo, usugi eksperckie, a take wsparcie animatorw lokalnych w zakresie dziaa gospodarczych o charakterze spoecznym oraz wizyty studyjne do dobrze prosperujcych przedsibiorstw spoecznych.

Do pobrania: Prezentacja ze spotkania przygotowana przez p. Katarzyn Kolick-Sauleniene

Dokumenty rekrutacyjne (regulamin + formularze): http://ostroleka.iwes.pl/do-pobrania/

Projekt wspfinansowany jest przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Bdzie realizowany do 30 kwietnia 2019 r.