Nabór wniosków nr 1/2018
Start Nabory - 2018 r. Nabór wniosków nr 1/2018

PostHeaderIcon Nabór wniosków nr 1/2018

dla operacji składanych w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) 

„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”

- grupy defoworyzowane

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm).

I. Termin i miejsce składania wniosków:

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 14 maja 2018 r. do dnia 28 maja 2018 r. do godziny 1500. Dwa egzemplarze wniosków w wersji papierowej oraz w jeden w wersji elektronicznej na płycie CD należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” przy ulicy L. Mieczkowskiego 4, I piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1500. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do Biura Stowarzyszenia.

II. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:

Na stronie internetowej LGD www.zielonesiolo.pl udostępniono:

 • formularze wniosków o udzielenie wsparcia,
 • formularze wniosków o płatność,
 • formularze umów o udzielenie wsparcia,
 • Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR),
 • Lokalne kryteria wyboru operacji,
 • wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających możliwość ubiegania się
  o wsparcie, w tym dokumenty potwierdzające przynależność do grup defaworyzowanych:

- formularz oświadczenia o grupach defaworyzowanych,

- formularz oświadczenia o braku kwalifikacji zawodowych,

- formularz oświadczenia o posiadanym wykształceniu,

- formularz oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka,

- formularz oświadczenia o planowanym utworzeniu miejsc pracy,

 • „Procedurę naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD”.

III. Limit dostępnych środków w ogłaszanym naborze wynosi:

140.000,00 zł dla Wnioskodawców określonych w LSR jako grupy defaworyzowane:

KATEGORIA 1 – OSOBY BEZROBOTNE  

 1) osoby bezrobotne ze względu na:

- długotrwałe bezrobocie ( powyżej 1 roku)

- brak wykształcenia średniego

- brak kwalifikacji zawodowych  

- wiek do 25 roku życia

- wiek powyżej 50 roku życia

- osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

- niepełnosprawność  

KATEGORIA 2 – UBÓSTWO

 2)osoby wykluczone ze względu na ubóstwo:

- z powodu niskiej dochodowości w gospodarstwach domowych

IV. Warunki wsparcia w ramach ogłoszonego naboru:

Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli:

1) otrzyma pozytywną ocenę wstępną,
2) zostanie uznana za zgodną z LSR, czyli przyczyni się do osiągnięcia:

     - celu ogólnego C.O.1 „Przedsiębiorcza społeczność wpływająca na rozwój obszaru LGD „ZIELONE SIOŁO”,
     - celu szczegółowego C.S.1.1 „Kreatywni mieszkańcy podejmujący działalność gospodarczą w zgodzie z zasadami ochrony środowiska”,
     - przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,

3) uzyska wymaganą, minimalną liczbę 9,5 punktów,
4) mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
5) w przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje termin wpływu (data, godzina złożenia) wniosku do Biura LGD.

V. Forma wsparcia:

premia w wysokości 70.000,00 zł.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem LGD. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Dokumenty aplikacyjne


Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, tj. dla przedsięwzięcia:

P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” – grupy defaworyzowane

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy

(wersja 3z) - obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o przyznanie pomocy (pdf)  - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (xls) - wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (pdf)

(wersja 3z) zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. - otwórz

3) Biznesplan

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Biznesplan (pdf) - otwórz
 • Biznesplan (docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (xls) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Lokalne kryteria wyboru dla Przedsięwzięcia 1 (P.1) - otwórz

Ocena lokalnych kryteriów wyboru dokonywana będzie na podstawie informacji zawartych w formularzu wniosku o przyznanie pomocy.

5) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” na lata 2014-2020 (LSR) - otwórz

6) „Procedura naboru wniosków, oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny niż LGD” - otwórz

7) Kategorie grup defaworyzowanych - otwórz

8) Dokumenty potwierdzające możliwość ubiegania się o wsparcie, w tym dokumenty potwierdzające przynależność do grup defaworyzowanych:

 

 • Oświadczenie o grupach defaworyzowanych - otwórz
 • Oświadczenie o posiadanym wykształceniu – otwórz
 • Oświadczenie o braku kwalifikacji zawodowych – otwórz
 • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - otwórz
 • Oświadczenie o planowanym utworzeniu miejsc pracy - otwórz

 

9) Regulamin Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”otwórz 

10) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf) - otwórz

11) Formularz wniosku o płatność

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Wniosek o płatność (pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (xls) - wersja 3z - otwórz

12) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 

(wersja 3z) obowiązuje od 16.10.2017 r.

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 - wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xls) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

13) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. - otwórz